שירותי החברה

תב"ע

מהי תב"ע?

תכנית בניין עיר או בראשי תיבות תב"ע, היא מסמך סטטוטורי בעל תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע בשטח נתון כלשהו. 

תכנית בניין עיר או בראשי תיבות: תב"ע

התכנית בנין ועיר, קובעת את היעוד של השטח, את השימוש ואת זכויות הבנייה

שטחו של תכנית יכול להיות כל המדינה, כל העיר, שכונה או חלק ממנה, ואף על מגרש בודד.

המסמכים העיקריים של התכנית הינם הוראות התכנית ("תקנון") ותשריט, ובד"כ מצורפים מסמכים נוספים לפי העניין- נספח בינוי, נספח תנועה , חוות דעת כלכלית, וכד'.
ע"פ הוראות החוק, ניתן לבנות , או להשתמש בקרקע או בבניין, ע"פ הקבוע בתכנית.

על כל עיר קיימות תוכניות תקפות שונות הקובעות את היעוד והזכויות המותרות היום.
החוק גם מאפשר לבעלי ענין שונים ליזום תכנית חדשה, לשינוי התכנית התקפה. הסמכות לאשור השינוי נתונה לשיקול דעת  מוסדות התכנון (הועדה המקומית לתכנון ובניה / הועדה המחוזית  לתכנון ובניה /  המועצה הארצית לתכנון ולבניה/ ועדת ערר, וכן עוד ועדות).

תכנית בניין ועיר מצריכה התייעצות ראשונית עם אגף תכנון עיר לבירור מדיניות העיריה ליוזמה המבוקשת. מסירת מסמכי התכנית לקליטה במערכת כולל המסמכים הנלווים ובדיקתם ע"י מדור מעקב תב"ע לפי נוהל מבא"ת.

נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתוכנית) הינו נוהל מחייב החל משנת 2006 (עפ"י חוזר מנכ"ל 8/2005).
הנוהל קובע הנחיות אחידות להגשת תכנית מתאר מקומית ותכנית מתאר מפורטת (תב"ע, הידועה גם בשם: שינוי לתב"ע, שינוי תכנית מפורטת, תכנית לשינוי קו בניין, תכנית לתוספת יחידת דיור, תכנית לפיצול נחלה, תכנית לתוספת זכויות בניה, תכנית נקודתית, תב"ע נקודתית, לגליזציה, הסדרת בינוי לא חוקי, הסדרת חריגות בניה), תכנית מועדפת לדיור (תמ"ל), תכנית לתשתיות לאומיות, תכנית למשבצות חקלאיות, תכנית כוללנית ותכנית מתאר ארצית (תמ"א) ומחוזית (תמ"מ) שניתן להוציא מכוחן היתרי בניה.

הנוהל נועד לקבוע שפה תכנונית אחידה הכוללת:

1. אחידות במבנה ובעיצוב התקנון, לרבות סעיפי ההוראות ושמות נושאים קבועים להוראות המילוליות.

2. אחידות במבנה ובעיצוב גיליון תשריט התכנית, לרבות מיקום השובל, התרשימים והמידע הנלווה.

3. אחידות בישויות המוצגות בתשריט המצב המוצע הניתנות לבחירה רק מתוך טבלת המבא"ת.

4. אחידות בדרישות טכניות לעניין אופן עריכת התשריט, אופן הצגת יחידות הבעלות (מגרש/תא שטח/חלקה), אופי הישויות השונות (פוליגוני/קווי/נקודתי) וכדומה.

5. אחידות בדרישות לעניין הצגת המצב המאושר ושובלי הנספחים השונים.

6. אחידות במסמכים הנלווים לתכנית לרבות אופן החתימות והתצהירים של בעלי המקצוע שערכו את התכנית.

בעזרת המערכת המקוונת להגשת תכניות לפי מבא"ת ניתן להגיע לכל מי שעוסק בתחום כגון: ועדות ארציות, מחוזיות ומקומיות, משרדי ממשלה, גופי תכנון, מתכננים, מודדים והציבור הרחב.

המערכת עורכת את קבצי המידע המהווים את הבסיס לתכנית בצורה אוטומטית על פי הנחיות הנוהל ומייצרת תיק דיגיטאלי לתכנית הסטטוטורית הכוללת את קובצי המקור, תדפיסי התכנית בPDF-, העתקי מסמכים נלווים, קובצי מידע גיאוגראפי למערכות הממ"ג ועוד.

שטחו של תכנית יכול להיות כל המדינה, כל העיר, שכונה או חלק ממנה, ואף על מגרש בודד.

המסמכים העיקריים של התכנית הינם הוראות התכנית ("תקנון") ותשריט, ובד"כ מצורפים מסמכים נוספים לפי העניין- נספח בינוי, נספח תנועה , חוות דעת כלכלית, וכד'.
ע"פ הוראות החוק, ניתן לבנות , או להשתמש בקרקע או בבניין, ע"פ הקבוע בתכנית.

על כל עיר קיימות תוכניות תקפות שונות הקובעות את היעוד והזכויות המותרות היום.
החוק גם מאפשר לבעלי ענין שונים ליזום תכנית חדשה, לשינוי התכנית התקפה. הסמכות לאשור השינוי נתונה לשיקול דעת  מוסדות התכנון (הועדה המקומית לתכנון ובניה / הועדה המחוזית  לתכנון ובניה /  המועצה הארצית לתכנון ולבניה/ ועדת ערר, וכן עוד ועדות).

תכנית בניין ועיר מצריכה התייעצות ראשונית עם אגף תכנון עיר לבירור מדיניות העיריה ליוזמה המבוקשת. מסירת מסמכי התכנית לקליטה במערכת כולל המסמכים הנלווים ובדיקתם ע"י מדור מעקב תב"ע לפי נוהל מבא"ת.

נוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתוכנית) הינו נוהל מחייב החל משנת 2006 (עפ"י חוזר מנכ"ל 8/2005).
הנוהל קובע הנחיות אחידות להגשת תכנית מתאר מקומית ותכנית מתאר מפורטת (תב"ע, הידועה גם בשם: שינוי לתב"ע, שינוי תכנית מפורטת, תכנית לשינוי קו בניין, תכנית לתוספת יחידת דיור, תכנית לפיצול נחלה, תכנית לתוספת זכויות בניה, תכנית נקודתית, תב"ע נקודתית, לגליזציה, הסדרת בינוי לא חוקי, הסדרת חריגות בניה), תכנית מועדפת לדיור (תמ"ל), תכנית לתשתיות לאומיות, תכנית למשבצות חקלאיות, תכנית כוללנית ותכנית מתאר ארצית (תמ"א) ומחוזית (תמ"מ) שניתן להוציא מכוחן היתרי בניה.

הנוהל נועד לקבוע שפה תכנונית אחידה הכוללת:

  1. אחידות במבנה ובעיצוב התקנון, לרבות סעיפי ההוראות ושמות נושאים קבועים להוראות המילוליות.
  2. אחידות במבנה ובעיצוב גיליון תשריט התכנית, לרבות מיקום השובל, התרשימים והמידע הנלווה.
  3. אחידות בישויות המוצגות בתשריט המצב המוצע הניתנות לבחירה רק מתוך טבלת המבא"ת.
  4. אחידות בדרישות טכניות לעניין אופן עריכת התשריט, אופן הצגת יחידות הבעלות (מגרש/תא שטח/חלקה), אופי הישויות השונות (פוליגוני/קווי/נקודתי) וכדומה.
  5. אחידות בדרישות לעניין הצגת המצב המאושר ושובלי הנספחים השונים.
  6. אחידות במסמכים הנלווים לתכנית לרבות אופן החתימות והתצהירים של בעלי המקצוע שערכו את התכנית.

בעזרת המערכת המקוונת להגשת תכניות לפי מבא"ת ניתן להגיע לכל מי שעוסק בתחום כגון: ועדות ארציות, מחוזיות ומקומיות, משרדי ממשלה, גופי תכנון, מתכננים, מודדים והציבור הרחב.

המערכת עורכת את קבצי המידע המהווים את הבסיס לתכנית בצורה אוטומטית על פי הנחיות הנוהל ומייצרת תיק דיגיטאלי לתכנית הסטטוטורית הכוללת את קובצי המקור, תדפיסי התכנית בPDF-, העתקי מסמכים נלווים, קובצי מידע גיאוגראפי למערכות הממ"ג ועוד.

אנחנו כאן בשבילך לאורך כל הדרך

צור/צרי איתנו קשר לפרטים נוספים

“Liberty is the right to do what the law permits.”

Montesquieu
דילוג לתוכן