אתרי עזר וחירום

מערכת רישוי זמין
https://www.gov.il/he/departments/topics/available_licensing

מנהל התכנון
https://www.gov.il/he/departments/iplan

רשות מקרקעי ישראל
https://www.land.gov.il/

משרד האוצר- מנהל התכנון – איתור תוכניות וישות משפטית
http://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/sv3.aspx?tid=3

חוק רישי עסקים
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm

צו רישוי עסקים
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_849.htm

חוק התכנון והבניה
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm

תקנות התכנון והבניה
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_046.htm

חוק המקרקעין
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/286_001.htm

שירות התשלומים הממשלתי
https://www.gov.il/

אתר משרד הפנים
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_interior

דיווח על ביצוע עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit

המרכז למיפוי ישראל
https://www.mapi.gov.il/Pages/default.aspx

מרכז השלטון המקומי
http://www.masham.org.il/

שער המידע לתכנון ובניה
https://www.gov.il/he/Departments/Topics/construction_licensing_information_exchange

משרד המשפטים
https://www.gov.il/he/Departments/ministry_of_justice

כבאות והצלה
https://www.gov.il/he/Departments/firefighting_and_rescue_israel

פיקוד העורף
https://www.oref.org.il/

איכות הסביבה
https://www.sviva.gov.il/Pages/HomePage.aspx

משרד הבריאות
https://www.gov.il/he/departments/ministry_of_health

דילוג לתוכן