שירותי החברה

היתרי בנייה

מהו היתר בנייה?

היתר/רישיון בנייה, הינו אישור שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה (בכל מרחב רשות עירונית/מקומית) לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים בקרקע ומבנים. היתר הבנייה כולל מסמך עיקרי שבו תיאור מילולי כללי של הבקשה שאושרה ואליו נספח תשריט בצורת רצועת ניר ארוכה מקופלת למקטעים ברוחב אחיד של כ-20 סנטימטרים המכונה "גרמושקה" (בשל צורת הקיפול שלו דמוי אקורדיון)

חובת קבלת היתר בנייה

על פי חוק התכנון והבניה קיימת חובה לקבל היתר בנייה בעת ביצוע אחת מאלה:

על פי חוק התכנון והבניה קיימת חובה לקבל היתר בנייה בעת ביצוע אחת מאלה:

– הקמת בניין חדש או הריסתו של בניין.

– כל תוספת או שינוי חיצוני לבניין קיים לדוגמה חניה מקורה, הקמת גדר, פרגולה, סככה, תוספת בנייה.

– שינויים פנימיים שפוגעים בקונסטרוקציה של הבניין או בצנרת המשותפת.

– התווית דרך, סלילה או סגירה של דרך, חפירות, הנחת תשתיות.

– שינוי בשימושים ביחס להיתר קיים.

– הצבת מבנה זמני, מחסן פריק, מכולות, מבנים ניידים, שלטים פרגולות, סככות גגונים וכו'.

– כל מבנה כפי שמוגדר בחוק בהגדרה רחבה וכוללת גם מבנים פעוטים כגון שובך יונים, עמודי חשמל, תמרורים וכו'.

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אושר בכנסת ביום 01.08.2014 וכולל את השינויים הבאים:

הרחבת סמכויות התכנון של הוועדות המקומיות, הגברת השקיפות של עבודת מוסדות התכנון, פטור מהיתר ו/או תכנון, רישוי מקוון, מכוני בקרה.

מידע מלא לגבי תיקון 101 ניתן למצוא באתר מנהל התכנון במשרד האוצר
https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit

הליך הגשת/הוצאת היתר בניה, מתנהל באמצעות הגשה ותקשורת שלבית מקוונת הידועה בשם "רישוי זמין", במקביל להתנהלות מול מנהל ההנדסה בוועדה המקומית. לצורך התנהלות זו יש צורך במינוי גורם המקצועי (הנדסאי אדריכלות/אדריכל/מהנדס) אשר יוביל את התהליך ויעמוד מול הרשות המקומית והיועצים השונים שיידרשו לפעול במהלך הדרך.

הליך לקבלת היתר בניה/שימוש חורג מורכב מכמה שלבים:

1. השלב הראשון הינו קבלת תיק המידע להיתר הכולל את כל המידע על הנכס/החלקה הנדונה בהיתר, בתיק מתקבלת רשימת זכויות הבניה לפי תב"ע מאושרת וכן רשימת האישורים/המסמכים אליהם ידרש המבקש לטובת השלמת הליך הרישוי בכל שלב ושלב עד לקבלת ההיתר.

מה צריך כדי לקבל תיק מידע?

– מפה טופוגרפית עדכנית לשנה לצרכי היתר ע"י מודד מוסמך.

– 4 תמונות מהשטח הכוללות את כל חזיתות המבנה/המגרש.

– תשלום אגרה לפתיחת התיק מידע (בעלות של כ-200 ש"ח לחלקה)

– הטמעת מסמכים במערכת רישוי זמין הכוללים: פרטי המבקש, פרטי הנכס, הסכם שכירות/ הוכחת בעלות, הסכם חכירה מול רשות מקרקעי ישראל.

הזמנת תיק מידע ברישוי הזמין נעשה ע"י עורך הבקשה ומתקבל תוך 1.5-2 חודשי עבודה מיום אישור המידע שהועבר למערכת. תוקפו של תיק המידע הינו שנתיים מיום קבלתו.

2. עריכת בקשה להיתר: הבקשה היא תשריט מלא הכולל את המבנה המבוקש בהיתר על רקע היתר בניה קיים (במידה ויש), התשריט כולל:

– דף ראשון טבלת שטחים.

– מפה טופוגרפית.

– תכניות של הקיים+השטח המוצע/המבוקש בהיתר.

– חתכים וחזיתות.

– תכניות מרחב מוגן/מקלט

עם השלמת העריכה ואישור המבקש, התשריט נשלח להדפסה ולחתימות המבקש+ הבעלים+ עורכי הבקשה (אדריכל ומתכנן השלד).

3. עם קבלת תיק המידע, מתקבלת רשימת דרישות להשלמה לטובת פתיחת הבקשה להיתר במערכת הרישוי הזמין, בנוסף לרשימת מסמכים ותצהירים שיש לחתום עליהם ולהכניס למערכת במועד פתיחת הבקשה, ביניהם:

– תכניות מרחב מוגן/מקלט

– תצהיר המבקש.

– תצהיר מתכנן השלד

– טופס אישור בעלי זכויות נוספים בנכס

– נסח טאבו עדכני

כל בקשה להיתר תהיה מטופלת מול כמה מחלקות ורשויות, כדי להשלים את הדרישות השונות של המערכת יש להפעיל כמה יועצים עיקריים:

– מהנדס בניין-קונסטרוקטור

– יועץ אינסטלציה

– יועץ תנועה

– יועץ בטיחות-כיבוי אש

– יועץ נגישות

חשוב להדגיש כי מרגע קבלת תיק המידע ועד שלב השלמת פתיחת הבקשה להיתר בוועדה לתכנון ובניה יכולים לעבור מספר חודשים, הכל תלוי ברשימת הדרישות המתקבלת ולפי הגורמים מולם יש לפעול לקבלת האישורים הראשוניים.

4. פתיחת/הגשת הבקשה להיתר במערכת הרישוי הזמין:

– פתיחת בקשה במערכת הרישוי הארצית.

– תשלום פקדון של 20% מאגרות הבניה המוערכת.

– ככל שנדרש, יש רשויות שעדיין מבקשות הגעה לוועדה להגשה פרונטאלית במקביל להגשה במערכת הרישוי.

– הכנסת מסמכים נדרשים עפ"י תיק המידע.

– הטמעת תכנית הבקשה.

5. פרסום הקלות לשימוש חורג:
בטיפול בהיתר לשימוש חורג נדרש הליך זה כשלב של "פרסום". במסגרת שלב זה – מתקבל נוסח פרסום ע"י הוועדה מיד לאחר הגשת הבקשה במערכת, ולאחר בדיקת התנאים הראשוניים לפי תיק המידע. הפרסום נשה ע"י חברות חיצוניות המוסמכות לכך ע"י הוועדות ופרסום מאושר מתקבל עד חודש ימים, וכל המסמכים הנלוים מוטמעים במערכת הרישוי הזמין לבדיקת הוועדה. (ראה בהרחבה פרק באתר בנושא "חריגות בניה")

6. הבקרה המרחבית וקבלת החלטת וועדה:
אחרי הטמעת כל האישורים אליהם נדרשנו, התיק עובר בדיקה מרחבית והבקשה שלנו עוברת לדיון בוועדה לטובת קבלת אישור להיתר בתנאים. לאחר קיום הוועדה, ככל שמתקבל אישור מועברת רשימה של דרישות נוספות להשלמה (עפ"י רוב, הרשימה שיוצאת מהוועדה תואמת את הרשימה מתיק המידע).

7. בקרת התכן:
עד לשלב זה יש להשלים את כל דרישות הוועדה שעלו בהחלטה, לאחר הכנסת כל האישורים למערכת הרישוי הזמין, התיק עובר לבדיקה של מכון בקרה מורשה, ראוי לציין כי לא כל בקשה להיתר מועברת לבקרה חיצונית, הכל בהתאם להנחיות מנהל התכנון.

8. סיכום תשלומי אגרות והיטלים:
בשלב זה התיק עובר לבדיקה במחלקת אגרות הבניה להנפקת ייתרת אגרות הבניה, היטלי הקמה מתאגיד המים (במידה ולא נדרשו בשלב קודם), והשבחה לתשלום. לאחר העברת אישורי התשלום מתקבל היתר הבניה.

אנחנו כאן בשבילך לאורך כל הדרך

צור/צרי איתנו קשר לפרטים נוספים

“Liberty is the right to do what the law permits.”

Montesquieu
דילוג לתוכן